PODMÍNKY POUŽITÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní pojmy
Poskytovatelem je společnost OWNAGE s.r.o. se sídlem Poustka 75, 464 01 Višňová, IČ: 07442050 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem  (dále jako „Poskytovatel“). 
Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „Uživatel“). Uživatel bere na vědomí, že aplikace není určena pro spotřebitele. 
Aplikací se rozumí webová aplikace gsoul.eu, dostupná z adresy https://gsoul.eu (dále jako „Aplikace“).
Smlouvou se rozumí Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace, práva a povinnosti plynoucí účastníkům z této Smlouvy jsou tvořeny těmito Obchodními podmínkami (dále jako „Smlouva“).
Obsahem se rozumí data, údaje či jiný obsah, který Uživatel prostřednictvím Aplikace nebo Uživatelského účtu vytvořil, zobrazil, nahrál, uložil, vložil či šířil (dále jako „Obsah“).
Uživatelským účtem se rozumí účet Uživatele zřízený v Aplikaci, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje k Aplikaci (dále jako „Uživatelský účet“)
Internetovými stránkami se rozumí stránky na adrese https://gsoul.eu nebo na nichž je umístěna Aplikace (dále jako „Internetové stránky“).
Turnajem se rozumí sportovní, popřípadě dovednostní soutěž v počítačové hře pořádaná online prostřednictvím Aplikace, kdy úspěch v této soutěži je výsledkem dovednosti, nikoliv náhody (dále jako „Turnaj“). 
Vkladem do Turnaje se rozumí předem stanovená finanční částka, kterou je uživatel povinen uhradit jako podmínku vstupu do Turnaje (dále jako „Vklad“).  
Výhrou se rozumí souhrn Vkladů do Turnaje, které Uživatel může obdržet v případě úspěchu v Turnaji. Od výhry se odečítá Úplata pro Poskytovatele (dále jako „Výhra“). 

Předmět Smlouvy
Na základě uzavřené Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli na dobu trvání Smlouvy nevýhradní, osobní, odvolatelnou, nepřenosnou licenci k užívání Aplikace. Uživatel tuto licenci za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami přijímá. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci a je povinen za užívání Aplikace platit Poskytovateli úplatu ve výši 10 % z každého Vkladu do vybraných Turnajů (dále jako „Úplata“).  

Uzavření Smlouvy 
Uživatel bere na vědomí, že Smlouva je uzavřena prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám. 
Poskytovatel činí na svých Internetových stránkách veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
Při registraci je Uživatel přesměrován na formulář, do kterého vyplní své údaje požadované Poskytovatelem. Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost uvedených údajů. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto Obchodní podmínky, a to v takovém formátu, který umožňuje jejich uložení v datové podobě na elektronické zařízení s možností jejich pozdějšího zobrazení. Uživatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky vytiskne či uloží. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, a že se detailně seznámil s jejich obsahem.
Smlouva je uzavřena pouze s Uživatelem, který uvede při registraci svoji emailovou adresu, na níž bude Uživateli za účelem autorizace Poskytovatelem zaslána e-mailová zpráva, která bude obsahovat internetový odkaz k autorizaci Uživatele.  Poté, co Uživatel klikne na internetový odkaz zaslaný Poskytovatelem, je návrh na uzavření Smlouvy akceptován, Smlouva nabývá účinnosti a Uživatelský účet je zřízen. 

Trvání Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Smlouva zaniká spolu se zrušením Uživatelského účtu. 
Smlouva zaniká v případě zrušení celé Aplikace ze strany Poskytovatele.
Uživatel je oprávněn kdykoliv jednostranně zrušit svůj Uživatelský účet, a to prostřednictvím emailového požadavku zaslaného na adresu:  
gsoul@gsoul.eu
Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Poskytovatele a Uživatele.
Pokud Uživatel poruší povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, je Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:
Zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace.
Zrušit či znepřístupnit Uživatelský účet Uživatele.
Poskytovatel není povinen Uživateli vrátit Vklad, který již byl Uživatelem zaplacen, ani mu proplatit nevyplacenou Výhru v případě, že:
Uživatel zruší svůj Uživatelský účet, aniž by Poskytovatel porušoval některou ze svých povinností.
Poskytovatel zruší Uživateli Uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.
Uživatel porušil Pravidla Turnaje, Smlouvu nebo Obchodní podmínky. 
Po ukončení Smlouvy může Poskytovatel dle svého uvážení:
Odstranit veškerý Uživatelův Obsah, v takovém případě nemá Uživatel vůči Poskytovateli právo na jakoukoliv náhradu.
Ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace a umožnit Uživateli jeho stáhnutí. 
Zrušení Uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli veškeré dlužné částky.
Poskytovatel není povinen zajistit, aby byl Obsah exportovatelný, využitelný v aplikacích třetích stran či strojově čitelný. 
Uživatel bere na vědomí, že pokud Poskytovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

Aplikace a její užití
Uživatel užíváním Aplikace vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami a prohlašuje, že je detailně seznámen s Aplikací a jejími funkcemi. 
Aplikaci poskytuje Poskytovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakkoliv Aplikaci měnit bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Poskytovatel je oprávněn měnit a upravovat Aplikaci i Uživatelům, kteří již mají uzavřenou Smlouvu bez jejich souhlasu. 
Uživatel je povinen za užívání Aplikace platit Úplatu. Úplata bude automaticky strhávána Poskytovatelem z Vkladu při vstupu Uživatele do Turnaje. Poskytovatel je oprávněn měnit výši Úplaty, Vkladu a počet Turnajů, které bude mít Uživatel od Poskytovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem úplata prozatím zaplacena.

Povinnosti Uživatele při užívání aplikace a prohlášení Uživatele
Pro účely zřízení Uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Poskytovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého Uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Poskytovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.
Každý Uživatel má odpovědnost jednat v souladu se všemi zákony. Uživatel bere na vědomí, ze Poskytovatel není zodpovědný, pokud zákony, které se vztahují na Uživatele, omezují nebo zakazují jeho účast. 
Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, tzn., že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem neboli právně jednat, a to zejména s ohledem na svůj věk, a dále, že nebyla jeho svéprávnost omezena ve smyslu § 55-65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Poskytovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno: 
Odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Poskytovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy.
Prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Poskytovatele.
Vkládat do aplikace nebo užívat prostřednictvím aplikaci Obsah, který je autorským dílem a Uživatel k němu nemá odpovídající licenci. 
Užívat Aplikaci k nezákonným činnostem.
Odesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádaná obchodní sdělení či spamy.
Poskytovatel je bez předchozího upozornění oprávněn odstranit či zablokovat Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Za účelem šetření porušení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel vyslovuje svůj souhlas. 
Uživatel je povinen zabezpečit a chránit své přihlašovací údaje k Aplikaci. Uživatel není oprávněn přihlašovací údaje sdělit třetí osobě. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Poskytovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové. Poskytovatel je oprávněn pro vystavení nových přihlašovacích údajů požadovat ověření totožnosti Uživatele. 
Uživatel se zavazuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Poskytovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu. 
Uživatel může mít založen pouze jeden Uživatelský účet. 
Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Poskytovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím webových stránek, e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Poskytovatele.
Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru. V případě zjištění této činnosti může Poskytovatel Uživateli bez předchozího upozornění zamezit přístup do Aplikace. 
Uživatel tímto souhlasí, že bude výhradně zodpovědný za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s neoprávněným použitím Aplikace a bere tímto na vědomí, že v případě uplatnění práv třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek Uživatelem, přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy Poskytovatel uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči Uživateli. 
Uživatel je také povinen Poskytovatele neprodleně informovat vždy, když se domnívá, že Aplikaci někdo neoprávněně používá, a zároveň je povinen Poskytovateli poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které uvedl.
Uživatel přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při užívání Aplikace. 
Uživatel bere na vědomí, že může nastat dočasné omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nefunkčnost, nebo problémy serverů, které jsou způsobeny hostingem serveru. 
Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Poskytovatele.
Nahráním obsahu do Aplikace Uživatel dává Poskytovateli právo a licenci tento obsah použít, zaznamenat, rozmnožit, publikovat, zaslat a jakkoliv jinak užít za účelem poskytování služeb Aplikace Uživateli a za účelem zlepšování a analyzování Aplikace. 
Uživatel bere na vědomí, že Aplikace, jakýkoliv grafický prvek nebo jiné autorské dílo obsažené v Aplikaci nebo na Internetových stránkách je autorské dílo, k němuž vykonává majetková práva autorská práva Poskytovatel a nesmí být dále šířeno, kopírováno ani používáno k jakýkoliv účelům. 

Pravidla Turnaje
Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného Turnaje před jeho startem (dále jen „Pravidla turnaje“). 
Podmínkou vstupu do Turnaje je uhrazení předem dohodnutého vstupního Vkladu. Souhrn vstupních Vkladů do Turnaje po odečtení Úplaty Poskytovatele tvoří Výhru Turnaje.  
Přihlášením do turnaje Uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit. 
Organizátor má právo na změnu Pravidel Turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným hráčům ihned po jejím provedení.
Ceny, které jsou před turnajem vyhlášeny Poskytovatelem, nejsou soudně vymahatelné. 
Uživatel porušením Pravidel turnaje ztrácí nárok na Výhru, přestože jinak v Turnaji uspěl. 
Pravidla Turnaje stanovují podmínky pro určení Uživatele, který je výhercem Výhry. 

Odpovědnost Poskytovatele
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu jakékoliv újmy. Uživatel je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat. Poskytovatel zásadně neodpovídá za ztrátu dat Uživatele. 
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
Poskytovatel nenese odpovědnost za Obsah ani za porušení práv třetích osob. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel. V případě, že by z důvodu činnosti Uživatele nebo jeho Obsahu došlo ke vznesení oprávněného nároku třetích osob vůči Poskytovateli, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli škodu, kterou tímto Poskytovateli způsobil. Poskytovatel může nárok na náhradu škody jednostranně započíst na uhrazený Vklad a nevyplacenou Výhru Uživatele.   
Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru Aplikace Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku jakéhokoliv užití Aplikace. 

Platební podmínky
Poskytovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci. Funkce Aplikace se Uživateli zpřístupní po zaplacení Úplaty. 
Úplatu Uživatel provede v Aplikaci prostřednictvím uhrazením Vkladu do Turnaje, kdy Úplata bude automaticky strhávána Poskytovatelem z Vkladu při vstupu Uživatele do Turnaje.
Vklad do Turnaje bude Uživatelem hrazen výhradně prostřednictvím on-line platby kartou prostřednictvím platební brány propojené s Aplikací. Veškeré Vklady se považují za zaplacené připsáním celé příslušné finanční částky na příslušný bankovní účet. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat od Uživatele potvrzení a ověření všech Vkladů, které Uživatel provedl. Uživatel tímto činí nesporným, že v případě jakéhokoliv sporu může Poskytovatel toto potvrzení uhrazených Vkladů požadovat. Všechny platby musí být provedeny z bankovního nebo platebního účtu, pro který je Uživatel jmenovaným držitelem účtu. 
Již uhrazený Vklad do Turnaje je nevratný. 
Výhra bude uhrazena Uživateli, který je Poskytovatelem určen jako výherce Turnaje v souladu s Pravidly Turnaje, do 48 h po doručení požadavku Uživatele na její úhradu.
Veškeré případné nároky na vrácení Vkladu, či poskytnutí Výher ze všech Turnajů nejsou soudně vymahatelné. 
Uživatel je povinen splnit svou daňovou povinnost vzniklou v souvislosti s užíváním Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Výhru zdaňuje přímo Uživatel v rámci svého daňového přiznání k dani z příjmů.  

Ochrana údajů a zasílání Obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů Uživatele je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o ochraně osobních údajů“).
Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je poskytl Poskytovateli (dále též „Osobní údaje“). Souhlas se zpracováním Osobních údajů je poskytnut na dobu nezbytně nutnou k uplatnění a splnění všech práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů.
Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem jakožto správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, a to pro účely plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Uživatel souhlasem s Obchodními podmínkami potvrzuje, že byl Poskytovatelem v souladu s ustanovením § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování Osobních údajů a svých právech.
Uživatel potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
Uživatel souhlasí s tím, že Aplikace ukládá Obsah a Osobní údaje Uživatele, a že ty mohou být ukládány a zálohovány i v zařízeních třetích osob.
Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku, nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům či Obsahu jednotlivých Uživatelů a tyto Osobní údaje či Obsah zneužijí nebo je zpřístupní jiným osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
Aplikace může uchovávat IP adresu Uživatele a ukládat či používat cookies.
Poskytovatel může využívat Obsah a Osobní údaje za účelem zlepšování a individualizace možností a nastavení Aplikace. Osobní údaje Poskytovatel může používat také ke komunikaci s Uživatelem, například při podávání informací o Aplikaci. Poskytovatel může používat Obsah a Osobní údaje k tomu, aby Uživateli zobrazoval vhodnou reklamu.
Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou adresu či prostřednictvím Uživatelského účtu zasílána Obchodní či jiná sdělení Poskytovatele, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a s vědomím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.
Případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že k rozhodování sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele.
Uživatel souhlasí s tím, aby ho Poskytovatel mohl použít jako referenčního Uživatele. Za tímto účelem Uživatel poskytuje Poskytovateli souhlas k užití jeho Obsahu v Aplikaci a na Internetových stránkách.  
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může tyto Obchodní podmínky jednostranně jakýmkoliv způsobem měnit. Nové znění Obchodních podmínek je vůči Uživateli účinné okamžikem zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na Internetových stránkách.
Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná těmito Obchodními podmínkami mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Poskytovatele uvedena na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování Uživatelského účtu. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.
Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.
Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto Obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2019

Copyright © Gsoul.cz 2019+ All rights reserved.
CHOOSE FROM MORE TOURNAMENTS        SHOW TOURNAMENTS
Copyright © GSoul.eu 2019. All rights reserved.
By using GSoul.eu I agree to all terms.

This site offers cookies. Continued browsing indicates that you agree to use them. More info   I agree